I kommunerna arbetar knappt 26 000 administratörer. I landstingen är antalet drygt 8000. 90 procent av dem är kvinnor. De största yrkesgrupperna är skol- och fritidsassistenter, ekonomiassistenter, löneassistenter och assistenter inom socialtjänsten.
För att bli administratör krävs ofta yrkesförberedande utbildning på Handels- eller administrationsprogrammet på gymnasiet eller utbildning på Yrkeshögskolan. Det finns ett överskott på administratörer och konkurrensen om jobben väntas bli hård.

Drygt 7 000 behandlingsassistenter/socialpedagoger arbetar i kommunerna och drygt 400 i landstingen. Sju av tio är kvinnor. Det finns också många behandlingsassistenter som jobbar på privata och statliga behandlingshem. Många har socionomutbildning eller utbildning i socialpedagogiskt behandlingsarbete på högskolenivå. I januari 2012 bedömdes arbetsmarknaden för behandlingsassistenter vara ganska tuff.

I kommunerna arbetar omkring 2 800 biblioteksassistenter. Nio av tio är kvinnor. För närvarande finns ingen särskild utbildning för biblioteksassistenter. Enligt en undersökning Tidningen Vision gjorde hösten 2011 har antalet biblioteksassistenter minskat. Nu finns det bibliotek som bara bemannas av bibliotekarier.

Biståndshandläggare utreder personers behov av hjälp från kommunen. Det kan handla om personlig assistans, hemtjänst eller särskilt boende. Det finns ett stort framtida rekryteringsbehov eftersom många kommer att gå i pension de närmaste 5–10 åren.
Vanliga utbildningar för bsiståndshandläggare socionom­programmet, beteendevetenskap eller någon samhällsveta­r­utbildning på högskola. Oftast krävs minst tre års studier.

Vision organiserar omkring 17 000 chefer i kommuner, landsting, kommunala bolag, Svenska kyrkan och privata företag som finansieras av skattemedel. En av de största chefsgrupperna är enhetschefer inom äldre- och handikappomsorgen.

Äldre tiders diakonissor var hjärtat i församlingarnas sociala verksamhet via hembesök och personliga möten. I dag går diakonernas arbete alltmer åt till att administrera och hålla ihop och utveckla de frivilliga krafternas arbete. Diakoner arbetar både inom Svenska kyrkan och inom frikyrkorna.
Den som vill bli diakon måste ha en eftergymnasial fack­utbildning i botten, till exempel socionom, psykolog eller sjuksköterska. Därefter följer en så kallad karitativ profilutbildning som Svenska kyrkan och frikyrkorna ansvarar för. Dessutom kan frikyrkorna och biskopen i respektive stift även göra en bedömning om personer med lång yrkeserfarenhet är lämpliga att bli diakon.

De flesta ekonomerna i kommuner och landsting arbetar med redovisning, bokföring, bokslut, budget, verksamhetsplanering, prognoser, ekonomisk styrning och resultatuppföljning. I vissa fall innebär jobbet även att man är ett stöd för vissa förvaltningar och är med och utvecklar ekonomiadministrativa rutiner.
Vanligen krävs högskoleutbildning inom ekonomi som är 3 år eller civilekonomprogrammet som är 4 år.

Församlingsassistenten kan ha mycket varierande arbetsuppgifter. Vissa har tätt samarbete med församlingspedagoger och jobbar till exempel med att leda barn- och ungdomsgrupper, delta i församlingens konfirmandundervisning och lägerverksamhet medverka i barn- och familjegudstjänster. Antalet assistenttjänster i Svenska kyrkan har minskat på senare år på grund av församlingarnas kärva ekonomi och spås minska även framöver.

Fritidsledare återfinns oftast på fritids- eller kvartersgårdar och jobbar främst med ungdomar. Men det finns också fritidsledare som har hand om barn, personer med funktionshinder och pensionärer. Fritidsledare ska stötta och hjälpa till att ordna aktiviteter, som kan vara allt från sport och musik till dans eller måleri. Fritidsledareutbildningar finns på flera folkhögskolor i landet. Utbildningen är på två år och har lite olika inriktning beroende på skola.
Det närmaste året väntas det bli hård konkurrens om fritidsledarjobben men de som har utbildning har bättre chans än outbildade.

Informatör arbetar ofta med att hantera relationer med media. De arbetar också med bland annat marknads­relationer, opinionsbildning, lobbyverksamhet, relationer till investerare samt internkommunikation.
Informatör kallades tidigare PR-ansvarig. I dag blir benämningen kommunikatör allt vanligare.
Vanliga krav är högskoleutbildning i medie- och kommunikationsvetenskap eller privata utbildningar och yrkeshögskoleutbildningar.

Det finns ingenjörer inom många områden i kommuner, landsting och kommunala bolag. I kommunerna finns bland annat mätningsingenjörer, inom gata/park, fastighet och drift. I landstingen jobbar de flesta i som medicinsktekniska ingenjörer. Oftast krävs högskoleutbildning och många ingenjörer jobbet både på kontor och ute på fältet. Ingenjörer arbetar ofta med utveckling, planering, och leder projekt. Arbetsmarknaden för ingenjörer är mycket god.

Generellt är kuratorns uppgift att genom samtal ge stöd till människor och hjälpa dem att finna lösningar på problem. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på var man jobbar. Skolkuratorn ger stöd till elever. Sjukhuskuratorn har stödsamtal med patienter, men har också kontakt med anhöriga och kan göra utredningar om rehabilitering.
Den som vill bli kurator läser socionomprogrammet på högskolan. Utbildningen är 3,5 år. Förutom socionomexamen har kuratorer ofta också vidareutbildning i socialt arbete.

Medicinska sekreterare har varierande arbetsuppgifter på sjukhus, vårdcentraler och inom företagshälsovård. Att skriva patientjournaler och svara för hanteringen av dem är några vanliga arbetsuppgifter. De ska också ge service till patienter och personal på kliniken/vårdcentralen. Ibland ingår även kassa- och receptionsarbete.
Den tekniska utvecklingen går snabbt i yrket. Ett vanligt krav är nu att medicinska sekreterare ska kunna hantera datoriserade journalsystem och databaser.
Det finns flera utbildningar till medicinsk sekreterare/vårdadministratör på yrkeshögskolan.

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer utövar tillsyn på bland annat restauranger, bensinstationer, industrier och vattenverk. Om det finns brister måste inspektören ta med det i sin inspektionsrapport och med stöd av lagen kräva att problemet ska lösas. Inspektören ska också informera om bestämmelser och ge råd till både företag, myndigheter och allmänhet.
För att bli miljö- och hälsoskyddsinspektör läser man det treåriga miljö- och hälsoskyddsprogrammet.
Det kommande året anses arbetsmarknaden vara i balans men inget tyder på att behovet kommer att minska.

Pastorer arbetar inom olika trossamfund med gudstjänster, själavård och planering av verksamheten. I större församlingar med flera pastorer kan de specialisera sig på olika uppgifter, exempelvis ungdomsarbete eller sjukhusbesök. Pastorn är ofta arbetsledare för andra medarbetare i församlingen. Kraven på formell teologisk utbildning varierar mellan olika trossamfund. Svenska Missionskyrkan och Svenska Baptistförbundet har en fyraårig utbildning för pastorer vid Teologiska högskolan i Stockholm (THS). Innan studierna rekommenderas ett år på bibellinje eller motsvarande.

En personalsekreterare kan ha många arbetsuppgifter som rekrytering, planera kompetensutveckling, representera arbetsgivaren vid förhandlingar, ha hand om frågor som rör arbetsmiljö och jämställdhet, arbeta med omplaceringen av personal och så vidare.
Utbildningsprogram för personal- och arbetslivsfrågor på tre till fyra års heltidsstudier finns på universitet och högskolor. Det går också att kombinera enstaka kurser som psykologi, sociologi och personaladministration till en examen.
Tillgången på nyutexaminerade personalvetare är god. Arbetsförmedlingen bedömer att konkurrensen om jobben är hård på både fem och tio års sikt.

En receptionist i en kommun arbetar ofta med att ta emot besökare, ge upplysningar och informera om kommunens verksamhet. I många fall innebär jobbat också att man arbetar i telefonväxel. Vanliga kvalifikationer som krävs är god datorvana, vara serviceinriktad och bra på att tala och skriva på svenska och engelska och ofta gärna tala flera andraspråk som är vanliga i kommunen/stadsdelen. Utbildningar som ofta efterfrågas är telefonist- och receptionistutbildning.

Som socialsekreterare kan man exempelvis arbeta med socialbidragsutredningar, familjeärenden, missbrukare eller barn och ungdomar. Förebyggande arbete som olika slags stödinsatser är ett annat arbetsområde.
Den som vill bli socialsekreterare läser på någon av landets socionomutbildningar. På flera orter kan man utbilda sig till socionom med olika inriktningar, till exempel mot äldre och funktionshindrade, personal och ledarskap, mångkulturellt arbete eller socialpedagogik
I dagsläget finns en viss brist på socialsekreterare. Även på 5–10 års sikt ser utsikterna på arbetsmarknaden relativt goda ut för utbildade socialsekreterare.

Förr stod tandsköterskorna mest bredvid och assisterade tandläkaren. I dag jobbar de mer delegerat, vilket betyder mycket förberedande arbete som att lägga bedövningar, göra fyllningar och ta bort ytlig tandsten. Jobbet är mer självständigt i dag, även om det är tandläkaren som avgör vilken kompetens tandsköterskan har att göra olika uppgifter.
Utbildning är eftergymnasial och ges på Yrkeshögskolan i 1,5 till 2 år.
Behovet av att rekrytera tandsköterskor kommer att öka de kommande tio åren då pensions­avgångarna inom yrket väntas bli mycket stora.

I kommunerna jobbar tekniker inom flera områden, framför allt inom IT och drift. IT-tekniker arbetar ofta med utveckling, service och support i kommunens IT-system. Förutom goda teoretiska och praktiska kunskaper om datorer och IT-system krävs också att man är serviceinriktad. Drifttekniker kan jobba inom många verksamheter som VA, fastighet och energi. I arbetsuppgifterna ingår bland annat underhåll, drift, reparationer och övervakning. Utbildning till drifttekniker finns bland annat på Yrkeshögskolan.

Det finns flera olika tolkyrken: kontakttolkar, vuxendövtolkar och teckenspråkstolkar. De hjälper personer som inte kan tala svenska eller har funktionsnedsättningar i deras kontakter med hälso-och sjukvården, rättsväsendet, socialtjänsten, försäkringskassan och andra myndigheter. Många tolkar är inte anställda utan jobbar som egna företagare.