Publicerad 10 september 2014 Uppdaterad 10 september 2014

JO kritiserar journalsystem

Justitieombudsmannen, JO riktar skarp kritik mot en rad vårdgivare som i strid mot gällande sekretessregler lagt ut sin journalföring på ett företag.

Det är vårdgivare inom Västra Götalandsregionen och Stockholms läns landsting som ingått avtal med ett företag som ska sköta journalföringen av patientuppgifter. Enligt avtalen får de medicinska sekreterarna som är anställda hos företaget lyssna av läkarnas diktat och skriva in uppgifterna i patienternas journaler på distans.

Problemet enligt JO är att företagets medicinska sekreterare inte omfattas av den tystnadsplikt som enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) gäller för vårdgivarnas egen personal. De medicinska sekreterarna har en avtalsreglerad tystnadsplikt gentemot företaget de jobbar för men denna är inte tillräckligt enligt JO. Till skillnad mot vårdgivarens egen personal kan företagets sekreterare nämligen inte dömas för brott mot tystnadsplikten om sekretessbelagda uppgifter röjs. 

Därför riktar JO nu kritik mot de berörda vårdgivarna.  Enligt JO borde sekretessaspekten uppmärksammats mer av de berörda parterna i samband med att avtalen ingicks.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE